Jan 30, 2009

MAKOTO_メデューサ

IMG_0268.jpg

 

Jan 28, 2009

MAKOTO_虎

IMG_0261.jpg

 

Jan 27, 2009

MAKOTO_ 文字/七福神

IMG_0234.jpg
IMG_0241.jpg

 

Jan 26, 2009

MAKOTO_ 鯉/文字 (in progress)


IMG_0230.jpg
IMG_0225.jpg

 

Jan 22, 2009

MAKOTO_鯉

IMG_0218.jpg

 

Jan 21, 2009

MAKOTO_チベタン龍

IMG__0206.jpg

 

Jan 19, 2009

MAKOTO_鶴/飛竜

IMG_0193.jpg

IMG_0201.jpg

 

Jan 18, 2009

MAKOTO_龍/鳳凰

IMG_0187.jpg

IMG_0184.jpg
 

Jan 15, 2009

MAKOTO_ メデューサ / 猫

medusa.jpg

IMG_0167.jpg
 

Jan 13, 2009

MAKOTO_唐獅子牡丹/愛染明王

IMG_0144.jpg

IMG_0139.jpg
 

Jan 10, 2009

MAKOTO_七福神

IMG_0129.jpg
 

Jan 8, 2009

MAKOTO_飛竜

_________.jpg
 

Jan 6, 2009

MAKOTO_ 桜、トライバル

IMG_0108.jpg